به وبسایت شرکت آوان مشرق زمین خوش آمدید.
سبد خرید
تاريخ : ۱۳۹۹/۷/۲۰
علائم وجود بیماری بادزدگی
در ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري در روي ﺑﺮگﻫﺎي ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ به شکل ﻟﮑﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﻬﻮه‌اي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮگﻫﺎ ﭼﺮوﮐﯿﺪه و دور ﺗﺎ دور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه‌اي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي در ﻣﯽآﯾﻨﺪ، در ﭘﺸﺖ ﺑﺮگﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه انجام نشود، در ﻣﺰرﻋﻪ در روي ﺑﺮگﻫﺎ ﻟﮑﻪﻫﺎي درﺷﺖ آﺑﺴﻮﺧﺘﻪ ایجاد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري درﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮگﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿﺎه اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺎط آب ﮔﺰﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻣﺪور اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮند و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ زﺧﻢﻫﺎي ﺑﺎدزدﮔﯽ داراي ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮑﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺳﺒﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﮐﻠﺮوز (زرد) اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ رﻃﻮﺑﺘﯽ مداوم، ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮي بدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻧﻮك اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دﻣﺒﺮگ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. در ﻫﻮاي ﺧﺸﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎرچ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد، ﻟﮑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺳﯿﺎه و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺮگ اﺛﺮي از ﻗﺎرچ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد. روي ﺳﺎﻗﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ زﺧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﻧﺪه ﮔﯿﺎه را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ. در ﻏﺪه ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻟﮑﻪﻫﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﻬﻮه‌اي ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ارﻏﻮاﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺪه را ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده آب ﮔﺰﯾﺪه ﺗﯿﺮه و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻗﺮﻣﺰ مایل به قهوه ای دیده می‌شود که 5 تا 15 میلی‌متر ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪا اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﮏ و ﮐﻤﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺴﺘﺮش پیدا کند ﯾﺎ ﻏﺪهﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻮي زﻧﻨﺪه و بدی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.


روش های کنترل بیماری

کنترل زراعی


از کاشت سیب زمینی و گوجه فرنگی به شکل متناوب خودداری کنید. در شمال کشور از ارقام زودرس کشت کنید. با گیاهانی مانند غلات گندم و جو در تناوب قرار دهید. از ارقام مقاوم استفاده کنید. از ارقامی مانند رقم حنایی، پوست قهوه ای و گوشت سفید و ارقام دیگر مانند اسپیرت و بامبا استفاده کنید. ارقامی مانند سانتا، مارفونا یا میلوا به این بیماری حساس هستند. برداشت حتما بعد از کامل شدن پوست غده انجام شود. کشت در خاکهای سبک و دارای زه کشی انجام شود.

زیاد از کودهای محرک رشد ازته استفاده نشود زیرا باعث حساسیت بافت شده و با تولید اندام هوایی متراکم باعث بیشتر شدن رطوبت نسبی و بیشتر شدن احتمال بروز بیماری می‌شود. برای افزایش مقاومت گیاهان به این بیماری از کودهای دارای عناصر ریز مغذی و کلسیم و کودهای پتاسیمی استفاده کنید. انتخاب روش آبیاری هم در کاهش این بیماری موثر است. در کشت زمستانه از انجام آبیاری در اواخر دوره رشد و زمان برخورد با گرمای تابستانه همچنین از آبیاری سنگین در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه در گرمای شدید خودداری کنید.

انجام هرس و سرزنی در مواردی که شاخه ها خیلی متراکم هستند می‌تواند باعث ایجاد تهویه شود. همچنین بقایا و اندام های هوایی آلوده را جمع آوری و از بین ببرید. از وارد شدن موارد گیاهی مشکوک به این بیماری مانند بذر، غده و ادوات کشاورزی آلوده به زمین کشاورزی خودداری کنید. ابزار آلات کشاورزی را قبل از استفاده ضد عفونی کنید. مزرعه یا گلخانه را مدام بررسی کنید تا در صورت بروز بیماری با آن مبارزه انجام شود.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آوان مشرق زمین ،عرضه کننده کلیه نهاده های کشاورزی می باشد.
خبرنامه